Zaloguj się

Polityka prywatnści

1. O Administratorze Danych - Administratorem danych osobowych ze strony maturra.pl jest Maturra.pl Agnieszka Turska, Tel. 501 320 985.
2. O celu przetwarzania danych - Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji kursów, ewaluacji, oceny jakości usługi oraz w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa oświatowego w ramach prowadzonej niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Maturra.pl.
3. O odbiorcach danych – Odbiorcami danych mogą być:
3.1 inne osoby lub podmioty upoważnione przez Administratora do realizacji celów w ramach zawartych z nimi umów. Podmioty współpracujące spełniają wymagania RODO.
3.2 inne podmioty, gdy istnieją przyczyny prawne związane z koniecznością spełnienia wymogów obowiązującego prawa lub żądań upoważnionych instytucji państwowych
4. O czasie przetwarzania danych – Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z realizacji celu, w tym przez okres trwania usługi i jej ewaluacji, przez okres wynikający z przepisów prawa oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu, jeśli sprzeciw taki zgodnie z prawem przysługuje danej osobie.
5. O przysługujących prawach - Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych:
5.1 dostępu do swoich danych (żądanie wydania kopii danych)
5.2 sprostowania danych (aktualizacji danych)
5.3 usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) – o ile na Administratorze nie spoczywa prawny obowiązek zachowania rzeczonych danych
5.4 ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powołując się na określoną sytuację. Prawo zostanie zrealizowane pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługujące jest prawo do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.
6. O prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zapisu na kursy i korzystania z nich.

ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
Tel: +48501320985
Email: agnieszka@maturra.pl